Önfejlesztési jövőkép

önfejlesztési jövőkép

Látták: Átírás 1 Önfejlesztési terv Intézményvezető neve: Szöbölődi Zita Intézményvezető oktatási azonosítója: Látás asztigmatizmus mi terv neve: Önfejlesztési jövőkép tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó önfejlesztési terv Kapcsolódó tanfelügyeleti látogatás időpontja: október Önfejlesztési terv befejező dátuma: november Tanfelügyeleti értékelés: 1.

gyanított melanoma

Önfejlesztési jövőkép tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 1. Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a tanulói eredmények javulását eredményezze? Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában.

Önfejlesztési jövőkép Péter Hagyományos és modern jövőkép mint pedagógiai érték A felnövő nemzedékek jövőképe a pedagógiai antropológia fontos kérdése.

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában, figyelemmel kíséri a jogszabály változásokat. Irányítja az értékközpontú nevelést, tanulást,tanítási folyamatokat Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait.

Irányító szerepet tölt be, de önálló, egyéni felelősséggel végzett munkát vár el.

látás 6 év alatt alakult ki

A konzultációs lehetőségeket mindenki számára biztosítja. Szervezi a nevelőtestületi értekezleteket A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói eredmények javítására összpontosító nevelő oktató munkát vár el.

A Pedagógiai Programban megjelölt fejlődés várható eredményei és a sikerkritériumok alapján a céloknak, feladatoknak önfejlesztési jövőkép tervezett nevelő munkát vár el Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a tanulási-tanítási folyamatba? Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a tanulás és tanítás szervezésében és irányításában.

A minőségbiztosításban a partnerek elégedettségi mérésének eredményeit elemzi, értékeli, levonja a következtetéseket és ehhez igazítja a fejlesztési terveket A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi mérési eredményeket elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat.

Nevelőtestületi önfejlesztési jövőkép az erre vonatkozó információáramlásokat biztosítja Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a tanuló fejlesztése érdekében.

A gyermekek mérését, értékelését a Pedagógiai Programban meghatározott módszerekkel, valamint a gyermekek megfigyelése rendszerén keresztül intézményi szinten értékeli.

Önfejlesztési terv neve:

Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektivitást az intézmény napi gyakorlatában? Irányításával az intézményben kialakítják a tanulók értékelésének közös alapelveit és követelményeit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a önfejlesztési jövőkép jelleg. A gyermekek összetételének függvényében áttekinti a Pedagógiai Programban megjelölt értékelési rendszereket, és az egyéni fejlesztést előtérbe helyezésével szükség szerinti módosítást kezdeményez Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába.

A önfejlesztési jövőkép kompetenciák mentén rendszeresen végez ellenőrzéseket, amelyben megállapítja az erősségeket és a fejleszthető területeket Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi tanterv, a tanmenetek, az alkalmazott módszerek a tanulói igényeknek megfeleljenek, és hozzájáruljanak a továbbhaladáshoz?

A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazítja.

Végtelen lehetőségek - A gondolat hatalma motivációs film magyarul -

Pedagógiai, módszertani szempontok alapján a nevelőtestület aktív közreműködésével kezdeményezi és irányítja a szakszerű tervezőmunkát Irányítja a tanmenetek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára.

Meggyőződik arról, hogy az alkalmazott tanulási, tanítási módszerek milyen eredményesek 1. Hogyan működik a differenciálás és az adaptív oktatás az intézményben és saját tanítási gyakorlatában? Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni fejlesztést.

látás 08 olyan

Hangsúlyossá teszi, az egyéni fejlesztés fontosságát, ellenőrzi az ehhez kapcsolódó dokumentumok meglétét és annak tartalmát Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők speciális támogatást kapjanak. Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális támogatást kapjanak Nyilvántartja a korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanulókat, és aktív irányítói magatartást tanúsít a lemorzsolódás megelőzése érdekében.

Intézményvezetői feladataihoz szorosan kapcsolódó tevékenység, 1.

A személyes jövőkép meghatározása

A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Jobban kihasználni az IKT használatából adódó lehetőségeket. A bevált, jó módszerek továbbfejlesztése, új lehetőségek kutatása.

a látás gyorsan csökken

Egészséges életmódra nevelés. Magas szakmai színvonalat képviselő közösség kialakítása.

  1. Önfejlesztési terv neve: - PDF Free Download
  2. Издавна человечество было зачаровано тайной падающих костей, раскладки карт, вращения рулетки.
  3. Isten a látás királya

Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a hagyományok megismertetésére és ápolására. Az intézményvezető ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos.

Látták: Átírás 1 Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv április 6.

Az intézményi önértékelési rendszer alkalmazásával visszajelzést ad a pedagógusoknak a munkájukkal kapcsolatban. A vezető fontosnak tartja elősegíti és igénybe veszi a pedagógusok szakmai együttműködését. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 2.

Hogyan vesz részt az intézmény jövőképének kialakításában? A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat.

Figyelemmel kíséri az intézményt érintő változásokat Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, astigmatizmus és hyperopia és nevelési elveinek megismerését és tanulási-tanítási folyamatokba épülését. Jövőkép és értékek megfogalmazása, amik mentén szervezi a tevékenységeket.

Célok megfelelően való kommunikálása, mellyel eléri a támogatottságot Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői pályázatában megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak.

A célok kifejtésre Kerülnek Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra, változásokra?

lehet-e hyperopia és myopia

Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változtatások szükségességének okait. Az aktuális változásokra, kihívásokra innovatív szemlélettel tekint, meglátja bennük az állandó fejlődés lehetőségét A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad.

Felkészül a változások menedzselésére, azok okait, folyamatát, kezelési módjait megbeszéli az azokban résztvevőkkel Képes a változtatás folyamatát önfejlesztési jövőkép megtervezni, értékelni és végrehajtani.

  • A látás kezelése asztigmatizmus esetén
  • Trataka a látás javítására
  • Pozitív jövőkép Archívum - Mental Focus önfejlesztő kiadványok

A változásokról tájékoztatja a kollégákat Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szorulnak? Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását.

Rendszeresen felméri a partnerek elégedettségét, elemzi, értékeli ennek eredményét önmagára nézve Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit a fejlesztési területeketehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét. Munkáját az eredményesség függvényében értékeli Milyen lépéseket tesz az intézmény stratégiai céljainak elérése érdekében?

Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését.

látásvizsgálati táblázat hyperopia

A kapott eredményekből Fejlesztési tervet dolgoz ki, melyhez beszerzi az érintettek egyetértését A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat-meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók. Lebontja a fejlesztési tervet 2. Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet?

Lehet, hogy érdekel