Látomás 9 sor

látomás 9 sor

Ugyanis oly ismereteket tapasztalunk nála, amelyeket természetes úton bajos volna megmagyarázni. Isten, úgy látszik, megadta neki a jövőben való olvasás ajándékát.

Isten Prófétai Lámpása

E mű folyamán már több példával találkozhattunk, amelyeket vizsgálódásaink alkalmával itt-ott közöltünk. Most az eddigiekhez még hozzáfűzünk néhány érdekes adatot.

Pius pápa nagy nehézségeinek idején, különösen tól ig, Mária Márta nővér, anélkül hogy bennállt volna az események folyamában, szívében átélte azokat a tabernákulum előtt. A mentanai ütközet napján tudomást szerzett a pápai csapatok győzelméről, amelyhez — mint az Úr Jézus mondta — a Szent Sebekhez végzett fohászok is hozzájárultak ; ezt közölte főnöknőjével, aki utóbb ennek a hírnek megerősítését is hallotta a fogadószobában. Pius pápa halála Ez utóbbi mindazáltal a Paradicsom kapujánál maradt, míg a többi főpap így szólt kedves nővérünkhöz: »Mi még itt hagyjuk őt, de nemsokára a miénk lesz.

Nap-nap után ugyanez a látomása volt, s mivel nagyon félt, hogy a jó Isten a mi érdemes házi lelkészünket, Msgr. Bouviert, aki akkor beteg volt, magához szólítja, azt képzelte, hogy ez a látomás az ő közeli halálát jelzi. Január én azt tapasztalta, hogy a látomás 9 sor dicső serege csakugyan nemsokára újra eljött szent barátjuk keresésére. Végre február 9-én, mialatt a keresztúti ájtatosságot végezte Szentséges Atyánkért, IX. Pius pápáért, megjelent neki e nagy halott lelke a dicsőség teljében, s Mária Márta nővér felismerte benne azt a lelket, akit aranyruhába öltözve a Paradicsom kapujánál Isten megmutatott neki.

  1. 9. – Látomás a négy harci kocsiról. – Zak 6, – nemetbutor.hu
  2. Eszkatológiai alapfogalmak 9.
  3. Gyenge látás ivás után

Egyenesen a Mennyországba ment, Jézus Szent Sebeinek érdemei által. Mivel a főnöknő e mondat jelentőségét nem értette meg, eltekintett annak feljegyzésétől. Néhány héttel később az Úr visszatért e dologra: »Ezt a mondatomat nem írták le, azt akarom, hogy megtegyék.

De nem engedem meg, hogy az a te hazádba Savoyába is behatoljon.

Varga László püspök valamint Magyar Lóránt és Udvardy Márton tanúságtétele - 2021-09-06

Elképzelhetjük, mily csodálkozással hallgatta ezt Mária Márta nővér főnöknője és újoncmesternője. Kedves nővérünk, úgy látszik, néha »olvasott a lelkiismeretekben.

Chambon Mária Márta nővér életrajza: Különös kegyelmek, rendkívüli látomások

A mi véleményünk az volt, hogy az egyik lélekben három olyan pontot kell megkülönböztetnünk, amelyben magát meg kell javítania. Egyelőre csak kettőt jeleztünk, mivel a harmadikat még nem mertük érinteni. Másnap reggel kedves kiváltságosunk felkeresett bennünket, hogy alázatosan feltárja előttünk ezt a mulasztást: » Anyám, az Úr Jézus azt mondja, hogy N.

Kézirat Némelykor kedves nővérünk tisztelendő anyánknak — amint mondta — a jó Mestertől jelentést hozott, amely valamelyikünk lelki állapotára, vagy szükségleteire vonatkozott.

S amikor a főnöknő az üzenet szerint járt el, mindig ehhez hasonló feleletet kapott az érintettől: »Ó! Az ember azt hinné, hogy a jó Isten megengedi, hogy olvassa azt, ami a lelkemben végbemegy.

miért romlik a látás egyre rosszabbul szem homályos látás homok a szemekben

S ez számtalanszor előfordult. Igy általában előre felhívta kedves anyáink figyelmét elhunyt nővéreink hamarosan bekövetkező vagy kevésbbé közeli halálára. Akkor ez a főnöknők titka volt.

János mint Isten szolgája és prófétája, A gyülekezet angyala. A bűneset óta mindennemű kapcsolat a menny és a föld között, csak Jézus Krisztus által lehetséges. Jézus Krisztus angyala minden valószínűség szerint Gábriel lehet.

Azóta kézirataik révén e látomás 9 sor nekünk is tudomásunkra jutottak. Egy hónappal Gojon Mária Jusztina nővér halála előtt meghalt december 9-én az Úr közölte Mária Márta nővérrel, hogy magához szándékozik őt venni. E dolog huszonöt évvel azelőtt történt, és az egész házban egyedül Blanc Mária Alexia tisztelendő nővér ismerte az eset lefolyását.

Zakariás próféta könyve | Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája () | Szentírás

Mária Márta nővér megjelölte az évet, megnevezte a személyeket, stb… mesternőjének legnagyobb ámulatára. Nővérünk sokat szenvedett a Mária Jusztina nővér halálát megelőző napokban. Hogy megvigasztalja kis jegyesét, az isteni Mester megmutatta neki ezt a lelket, amikor egészen megtisztulva és megdicsőülve az égbe szállt. Kevéssel ezután a megboldogult maga is eljött kiváltságosunkhoz, hogy megköszönje neki imáit és szenvedéseit, amelyeket érte elviselt.

Chambon Mária Márta nővér életrajza: Különös kegyelmek, rendkívüli látomások – Metropolita

Mária Márta nővér továbbá nemcsak a halál közeledtéről nyert tudomást, de lelki szemeivel a túlvilágba is elkísérte a kedves elhunytakat. Ez a kedves húga, bár lelkét minden körülmények között tisztán és sértetlenül megőrizte, eleinte gyerekes hajlamú volt, s szerzetesi hivatását nénje imádságainak köszönhette. Marietta meghatódva szemlélte a kedves újoncnő boldogságát, midőn az a fogadalmak letételére készült; és arra kérte őt, hogy a halottas lepel alatt eszközölje ki számára azt a kegyelmet, hogy egyszer majd ő is részesedhessék ebben a boldogságban.

Kérése tökéletes meghallgatást nyert. Feltűnően jámborrá vált, és nem szűnt meg arra törekedni, hogy magát teljesen átadja az Úrnak. A Vizitációban szinte hagyomány, hogy a boldog fogadalmas imádsága, amelyet a halottas lepel alatt, — a közte és a világ között történt szakításnak jelképe — végez, különösen hathatós.

Marietta értelmes volt, meg volt áldva jó ítélőképességgel és a rangjának megfelelő minden jó tulajdonsággal, s egészen különös ügyességgel rendelkezett, úgyhogy igen jó hasznát lehetett venni a különféle szolgálatokban, amelyekbe az engedelmesség őt beállította.

A szerzetesi testület azonban vele szemben táplált reményét mégis főképp azokra az erényekre alapította, amelyeknek megszerzését látomás 9 sor után láthatta. Az Úr tudtára adta, hogy rövid időn belül magához látomás 9 sor Mária Claudia kedves kis nővérünket, aki még csak két éves fogadalmas és huszonöt éves volt. Fehér ruhában, élettelenül kiterítve, de ragyogó szépségben látta őt az oltáron, mint valami áldozatot. A megdicsőült lelkek körülvették és szemlélték őt, Jézus pedig így szólt: »Most már többé nem fog meghalni.

Sokat imádkozott és szenvedett. Október hó folyamán, egy meggondolatlanság, amelyet egy a víziló látvány számolni nem tudó áldozatkészség idézett elő, okozta a betegséget, amelyből Mária Claudia nővér nem épült fel többé. Négy óra tájban egy szál virágot helyezett a Boldogságos Szűz lábaihoz kis oratóriumában: »Jó Anyám, neked ajánlom fel e virágot Mária Claudia nővéremért.

2 látás sok vagy kevés egy kő, amely javítja a látást

Mária Márta nővér a betegszobába sietett, ahol látta a Szeplőtelent, amint a haldokló fölé hajol, megboldogult anyánkkal, Deglapigny Mária Paulinával együtt. A matutinum végén, égi és földi anyáitól körülvéve, s forrón szeretett nővérének szinte irigykedő tekintetétől kísérve, a kedves haldokló az égbe szállt.

Mária Márta nővér már a kórus ajtajában térdelt, hogy szent virrasztását végezze, midőn látta, hogy nővérének lelke rögtön bement a mennyei boldogságba.

Még sokat kell dolgoznod magadért is, helyettem is….

9. – Látomás a négy harci kocsiról. – Zak 6,1-8

Ha a feladatodat bevégezted, eljövök érted. Ugyanez történt Jay Mária Anasztázia nővérünk esetében is Egy égből jövő hang értesítette Mária Márta nővért: »Egy nővér sorvadásba esik, és abból nem fog felépülni.

Egy látomás 9 sor a halála előtt, Msgr. Pichenot temetésének napján, látomás 9 sor ez a kedves nővér első újoncnője és keresztleánya volte tiszteletreméltó halott megjelent kedves kiváltságosunknak s így szólt: »Nyolc napon át Mária Anasztázia nővérért fogsz szenvedni.

Minden ima, amelyet felgyógyulásáért végeztél, az megszentelésére szolgált. A te szenvedéseid pótolják az ő tisztítótűzét. Nyolc nap nem sok… Ugyanabban az órában fog a sírba szállni, mint én. Még számos ehhez hasonló eset fordult elő, úgyannyira, hogy egymást követő főnöknőink mind szokásba vették, hogy megkérdezték az alázatos laikus nővért, ha egy szerzetesnő közel volt halálához: »Még ma fog bekövetkezni?

Ha a jó Isten intézeti növendékeink közül egyet magához szólított, ritkaság volt, hogy a »jó Mária Márta nővérnek« arról tudomása ne lett volna. Mi a látásod idős korban Janka Mária Anna, megboldogult kedves anyánk, aki a nevelőintézetnek hosszú ideig volt szeretett és igen kiváló vezetője, egy alkalommal, mikor Mária Márta nővér bizalmasainak egyike kérdést intézett hozzá, a következő feleletet adta: látomás 9 sor kifejeztem előtte aggodalmamat valamelyik beteg növendékünk miatt, ő megmondta nekem, milyen lesz a betegség lefolyása, és amit mondott, az minden alkalommal valóra vált.

Úgy tetszett neki, mintha egy fényes nászünnepség volna készülőben, amelyre a vendégek nagy számban jelentek meg.

valóban visszaállítja a látást a testmozgás révén rövidlátás 20

A háziúr egészen fehér és kiválóan jóízű kenyeret osztott. Néhány nappal ezután Mária Márta nővér megtudta öccsének halálát, akinek megdicsőült lelke rögtön megjelent neki: »Én voltam hivatalos a nászünnepségre, amelyet neked kellett elkészítened imáiddal és szenvedéseiddel.

Lehet, hogy érdekel